index04

Home | News & Events | Contact us
 

मराठी विभागातील प्राध्यापकांची माहिती-


.क्र.

प्राध्यापकांचे नाव

पद

पात्रता

छायाचित्र

1

डाॅ.चंद्रकुमार राहुले

मराठी विभागप्रमुख सहयोगी प्राध्यापक

एम..मराठी,बी.एड्.पीएच.डी.,नेट

 

2

प््राा.चैनलाल राणे

सहाय्यक प्राध्यापक

एम..मराठी,एम.फील,नेट

 

3

प््राा.लोकेष कटरे

.तासिका प्रमाणे प्राध्यापक

एम..मराठी,राज्यषास्त्र,बी.एड्.

 

4

प््राा.प्रकाष मेहर

.तासिका प्रमाणे प्राध्यापक

एम..मराठी,एम.फील,बी.एड्.

 

 

 
 
  CONTACTS IMPORTANT LINKS
 
Durga Chouk, Railway Station Road, Goregaon,
District -Gondia (Maharashtra)
(07187)292445
info@abc.com
   
National Conference UGC
Maharashtra Goverment Nagpur University
Staff Details Joint Director